ÇMIMET


Çmimet për përkthime

Honorari i përkthimit përcaktohet nga numri i rreshtave të tekstit të përkthyer. Një rresht standard i përfshinë 55 karaktere (përfshirë hapësirat boshe). Çmimi i rreshtit varet nga kriteret si: terminologjia e përdorur, lexueshmëria e tekstit dhe nevoja urgjente.
Për përkthimin e disa dokumenteve standarde nga shqipja në gjermanisht dhe anasjelltas (certifikatat e gjendjes civile, dëftesat shkollore dhe vërtetimet e ngjashme zyrtare), ju ofroj çmime paushallë.

Honorari për interpretim (përkthim gojor)

Shërbimet për interpretim llogariten sipas orës. Çmimi për orë varet nga lloji i ndërmjetësimit gjuhësor (konsekutiv, simultan), vendi i intervenimit dhe lëmia.

Një kalkulim të detajuar të çmimit për shërbimin e kërkuar (përkthim ose interpretim), e pranoni menjëherë pas dërgimit të formularit të plotësuar së bashku me dokumentet përkatëse.

Përndryshe dokumentet e juaja mund të mi dërgoni edhe me e-mail ose me postë.

KËRKO OFERTË TË PADETYRUESHME PËR